Fujitsu REN-12-BRZE-4340C Datablad

Kategori
Garanti
Typ
Datablad
Rev. Date Number
1.5dk 11/07/07 TC/FELG/2007/001
Om (a) garantiperioden har gått ut för produkten eller (b) ett godtagbart inköpsbevis som
visar att produkten ligger inom sin garantiperiod inte kan uppvisas tillämpas Fujitsus
aktuella serviceavgifter för all tillhandahållen service. Service som tillhandahålls enligt
villkoren för denna garanti kommer att tillhandahållas av Fujitsu eller dess ombud, som
inledningsvis försöker identifiera felet per telefon. För detta krävs kontakt med användaren
av produkten. Syftet är att säkerställa att den defekta produkten blir funktionsduglig igen så
fort som möjligt och kontakt med användaren är till stor hjälp för att ställa en korrekt
feldiagnos. Fujitsu, eller dess ombud, reparerar eller byter ut den defekta produkten med
användning av utbytesdelar eller genom att tillhandahålla en ny eller "likvärdig med ny"
produkt beroende på skannerns modell och efter Fujitsus gottfinnande.
Alla defekta delar och produkter som byts ut enligt villkoren för denna garanti övergår i
Fujitsus ägo. Fujitsu förbehåller sig rätten att avlägsna produkten från platsen för att
genomföra reparation.
6. Undantag från garantiservice
Från garantiservice undantas problem för vilka Fujitsu inte ansvarar, inklusive men inte
begränsat till:
- Rutinmässig rengöring enligt beskrivning i användarhandledningen.
- Regelbundet förebyggande underhåll eller kontroller.
- Felaktig installation utom om den utförs av Fujitsu eller ett av Fujitsu utsett ombud.
- Programvarukonfiguration, fel i inställning av programvara.
- Problem med nätverkskonfiguration.
- Vanskötsel, felaktig användning, missbruk eller överdriven användning utöver den
brukscykel som specificeras i användarhanledningen.
- Onormal elektrisk eller fysisk påfrestning.
- Ogynnsamma klimatförhållanden utanför specifikationerna. Detaljuppgifter finns i
användarhandledningen.
- Fel som orsakas av användningen av delar, förbrukningsartiklar eller tillbehör som är
inkompatibla, defekta eller inte tillverkade av Fujitsu.
- Pappersstockningar och avlägsnande av dem på grund av felaktig laddning av media
eller användningen av inkompatibla media; avlägsnande av pappersstockning som kunde
ha åtgärdats av användaren genom att följa procedurerna som anges i
användarhandledningen.
- Skador orsakade av häftklamrar och gem.
- Förtida utslitning av förbrukningsartiklar orsakad av förorening, t.ex. av lösningsmedel
som t.ex. lim eller kemiskt behandlat papper.
- Matningsproblem orsakade av skador på förbrukningsmaterial, t.ex. av lösningsmedel
eller kemiskt behandlat papper.
- Skador orsakade av kemiska rengöringsmedel som inte är godkända av Fujitsu.
- Skador orsakade av försök till reparation eller ändringar av någon person som inte är
godkänd av Fujitsu för att utföra sådana reparationer.
- Ändring eller avlägsnande av produktens ursprungliga fabriksmärkning som innehåller
produktens serienummer - Sådan åtgärd bryter garantins giltighet.
- Alla andra skador, vare sig oavsiktliga eller avsiktliga.
- Alla andra orsaker än normalt bruk inom den specifikation som beskrivs i
användarhandledningen.
Vänligen kontrollera med din lokala Fujitsu-försäljningsrepresentant innan du köper
uppgraderingar för standardgarantin.
12. Återförsäljargaranti
Ingen återförsäljare är berättigad att ändra villkoren som anges i detta dokument, "Villkor
för Trygghetsprogrammets standardgaranti". Varje ytterligare garanti som erbjuds av en
återförsäljare utöver Trygghetsprogrammet är helt och hållet den återförsäljarens ansvar.
13. Servicealternativ i Trygghetsprogrammet
Kunden kan när som helst under garantiperioden uppgradera denna tjänst.
Serviceuppgraderingar kan köpas via inköpsstället inom 30 dagar från det ursprungliga
inköpsdatumet för skannern. Om en serviceuppgradering söks efter 30 dagar från det
ursprungliga inköpsdatumet kan besiktning av utrustningen krävas och Fujitsus aktuella
avgifter gäller för besiktningen
14. Avslöjande av dina personliga uppgifter
Fujitsu kommer inte att avslöja information som identifierar dig personligen för någon
tredje part utom sådana som direkt anlitas för att tillhandahålla dig tjänster som är
relaterade med villkoren för denna garanti och som antingen levereras till dig kostnadsfritt
med produkten eller köps av dig i form av utökade/ytterligare garantitjänster.
15. Hur skyddar Fujitsu dina uppgifter?
Fujitsu tar mycket allvarligt på kunduppgifternas säkerhet och sekretess. Fujitsu vidtar
betydande åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om användarna inte missbrukas av
Fujitsus anställda. Ett begränsat antal anställda har behörighet att ha tillgång till
användaruppgifter, de instrueras om vikten av att upprätthålla användarnas
konfidentialitet och deras åtkomst till användaruppgifterna registreras. Det krävs
dessutom av Fujitsus anställda att åtkomst och registrering av kunduppgifter enbart sker
för kvalitets-, säkerhets-, revisions- och andra interna affärsändamål.
16. Revidering av garantin
Fujitsu förbehåller sig rätten att i framtiden revidera villkoren för denna garanti.
17. Garantilämnarens registrerade kontor:
Fujitsu Europe Limited, Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, UB4
8FE, United Kingdom
18. Servicetelefonnummer för Trygghetsprogrammet per land:
* Tjänsten fungerar måndag - fredag, 09:00-17:00 lokal tid.
Rev. Date Number
1.5se 11/07/07 TC/FELG/2007/001
Country
Hotline
Language
Telephone Number
Sverige Engelska 0771 400468
Fujitsu förbehåller sig rätten att debitera avgifter för reparationer eller utryckningar för
sådana undantag.
7. Rengöring och daglig vård
För att bibehålla optimal bildkvalitet och matningsfunktion är det nödvändigt att
skannerns användare rengör produkten regelbundet med godkända rengöringsmaterial
och enligt de riktlinjer som anges i användarhandledningen. Garantin täcker inte
problem med bildkvalitet eller matning som kan hänföras till rengöring och daglig vård.
I sådana fall förbehåller sig Fujitsu rätten att debitera avgifter för tjänsten.
8. Förbrukningsartiklar
För att bibehålla din Fujitsu-produkts prestanda måste förbrukningsartiklar köpas
för att ersätta dem som förbrukas genom användning. Förbrukningsartiklar har en
förväntad livslängd som riktlinje men denna utgör inte någon garanti. Den
förväntade livslängden baseras på användning av papper av standardtyp i
samband med användning och rengöring enligt användarhandledningen.
Användningen av papper av icke-standardtyp kan göra att förbrukningsartiklarnas
livslängd varierar; användningen av kemiskt behandlat papper kan förkorta
förbrukningsartiklarnas livslängd. Kunden ansvarar för installation av
utbytesförbrukningsartiklar; riktlinjer om hur förbrukningsartiklar installeras finns i
användarhandledningen. Standardgarantin täcker inte utbyte eller installation av
förbrukningsartiklar. Utbytesförbrukningsartiklar kan köpas via inköpsstället.
9. Ansvarsbegränsning
Fujitsus ansvar för varje typ av faktiska skador begränsas till priset som har
betalats för produkten/produkterna, dess reparation eller utbyte. Under inga
omständigheter är Fujitsu ansvarig för uteblivna vinster, förlust av data, indirekt
skada eller förlust eller några andra anspråk. Fujitsu är inte ansvarig för något
brott mot sina skyldigheter enligt dessa villkor som resultat av omständigheter
rimligen utanför Fujitsus kontroll, inklusive men inte begränsat till eldsvåda,
översvämning, terroristhandling, sabotage, uppror, krig, arbetsmarknadskonflikt
eller avbrott i eller sammanbrott hos Internet. Fujitsu varken undantar eller
begränsar sitt ansvar för omständigheter som leder till dödsfall eller personskada
förorsakad av Fujitsus försummelse
10. Geografisk täckning
Denna garanti gäller enbart för produkter som levererats och används i Österrike,
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Republiken Irland, Sverige, Schweiz och Storbritannien (som levererats av
Fujitsu Europe Ltd genom sin distributionskedja). Detta utesluter uttryckligen alla öar
såvida de inte är direkt förbundna med vägnätet. Vänligen inhämta mer information
hos din lokala Fujitsu-representant. Fujitsu eftersträvar att utföra reparation eller utbyte
inom en rimlig tid och inom de servicenivåer som är förknippade med garantins
omfattning, men garanterar inte detta.
11. Geografiska begränsningar
Geografiska begränsningar kan gälla för servicenivåerna för standardgarantin och
tillgängligheten av garantiuppgraderingar med snabbare svars-/reparationstider
Fujitsu eller dennes agent, som først vil forsøge at identificere fejl via telefon. Dette vil
kræve kontakt til brugeren af produktet. Målet er at sikre, at det fejlbehæftede produkt
bringes i funktionsdygtig stand så hurtigt som muligt, og kontakt med brugeren vil hjælpe
meget til en nøjagtig fejlbestemmelse. Fujitsu eller dennes agent vil reparere eller udskifte
det mangelfulde produkt med erstatningsdel eller ved at tilvejebringe et nyt eller et "som
nyt" produkt, afhængigt af skannermodel og efter Fujitsus skøn.
Alle mangelfulde dele og produkter, der udskiftes ifølge denne garanti, bliver Fujitsus
ejendom. Fujitsu forbeholder sig ret til at fjerne produktet fra stedet for at gennemføre en
reparation.
6. Garantiservice undtagelser
Garantien dækker ikke forhold, som Fujitsu ikke er ansvarlig for, inklusive men ikke
begrænset til;
- Rutinerengøring som angivet i betjeningsvejledningen.
- Periodisk forebyggende vedligeholdelse eller eftersyn.
- Forkert installation medmindre den er udført af Fujitsu eller en af Fujitsu udpeget
repræsentant.
- Software konfigurering, software opsætningsfejl.
- Forhold vedrørende nertværkskonfiguration.
- Forsømmelse, misbrug, mishandling eller overforbrug ud over den driftscyklus, der er
specificeret i brugermanualen.
- Unormalt elektrisk eller fysisk stress.
- Ugunstige klimatiske forhold udover specifikationerne. Detaljer kan findes
ibetjeningsvejledningen.
- Fejl, der skyldes anvendelse af inkompatible, fejlbehæftede eller ikke-Fujitsu dele,
forbrugsvarer eller tilbehør.
- Papirblokering og fjernelse af disse på grund af ukorrekt indlægning af medier eller
anvendelse af inkompatible medier, fjernelse af papirblokering, som kunne være udført af
brugeren ifølge de procedurer, der er specificeret i betjeningsvejledningen.
- Skade på grund af hæfteklammer og papirclips.
- For tidlig slid af forbrugsvarer på grund af kontamination, f.eks. fra opløsningsmidler som
lim eller kemisk behandlet papir.
- Tilførselsforhold, der skyldes skade fra forbrugsvarer, f.eks. fra opløsningsmidler eller
kemisk behandlet papir.
- Skade på grund af kemiske rengøringsmidler, der ikke er godkendt af Fujitsu.
- Skade, der skyldes forsøg på reparation eller modifikation af en person, der ikke er
godkendt af Fujitsu til sådanne reparationer.
- Ændring eller fjernelse af produktets originale fabrikslabel, som indeholder produktets
unikke serienummer - En sådan handling annullerer garantien.
- Enhver anden skade, uanset om den er tilfældig eller overlagt.
- Enhver anden årsag ud over normal brug ifølge den specifikation, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
Fujitsu forbeholder sig ret til at kræve betaling for reparation eller kundebesøg i tilfælde af
sådanne undtagelser
7. Rengøring og daglig omhu
For at beholde den optimale billedkvalitet og feeding ydelse er det nødvendigt, at
13. Garantiprogram Servicemuligheder
Kunden kan opgradere denne service på et hvilket som helst tidspunkt inden for
garantiperioden. Serviceopgraderinger kan fås på dit indkøbssted inden 30 dage fra den
oprindelige dato for køb af scanner. Hvis en serviceopgradering søges efter 30 dage fra
oprindelig købsdato, kan en undersøgelse af udstyret være nødvendig, og Fujitsus
gældende takster vil gælde for undersøgelsen.
14. Videregivelse af dine personlige informationer
Fujitsu vil ikke videregive dine personlige identifikationsinformationer til tredjemand,
udover dem, der direkte er kontraheret til at yde service til dig i forbindelse med
betingelserne i denne garanti, som enten leveres gratis til dig med produktet eller købes
af dig som en Udvidet / Ekstra Garantiservice.
15. Hvordan beskytter Fujitsu dine informationer?
Fujitsu tager sikkerhed og fortrolighed af kundeinformationer meget alvorligt. Fujitsu tager
betydelige skridt til at sikre, at brugerinformation ikke misbruges af Fujitsus ansatte. Et
begrænset antal ansatte er autoriseret til adgang til brugerinformation, de er uddannet i
vigtigheden af at opretholde fortrolighed, og deres adgang til brugerinformation
registreres. Fujitsus ansatte er også kontraktligt bundet til kun at tilgå og registrere
kundeinformationer af hensyn til kvalitet, sikkerhed, revision og andre interne
forretningsformål.
16. Garantirevisioner
Fujitsu forbeholder sig ret til at revidere betingelser og vilkår i denne garanti i fremtiden.
17. Garantiudstederens hovedkontor:
Fujitsu Europe Limited, Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, UB4
8FE, United Kingdom
18. Forsikringsprogram Landeservicenumre
Country
Hotline
Language
Telephone
Number
Danmark Engelsk 070 424239
brugeren af scanneren rengør produktet regelmæssigt ved hjælp af godkendte
rengøringsmaterialer og de guidelines, der er anført i betjeningsvejledningen. Garantien
dækker ikke billedkvalitetsforhold eller forhold vedrørende feeder, som kan henføres til
rengøring og daglig omsorg. I sådanne tilfælde forbeholder Fujitsu sig ret til at kræve
betaling for service.
8. Forbrugsvarer
For at bibeholde en optimal ydelse af Deres Fujitsu produkt, skal der købes forbrugsvarer
til erstatning af dem, der bliver opbrugt gennem anvendelsen. Forbrugsvarer har en
forventet levetid, som er retningsgivende men ikke en garanti. Den forventede levetid er
baseret på anvendelse af standard papirtyper sammen med anvendelse og rengøring,
som beskrevet i betjeningsvejledningen. Brug af ikke-standard papirtyper vil forårsage
variation i levetiden af den aktuelle forbrugsvare, anvendelse af kemisk behandlet papir
kan forkorte levetiden på dine forbrugsvarer. Isætning og udskiftning af forbrugsvarer er
kundens ansvar, retningslinier om tilpasning af forbrugsvarer er indeholdt i
betjeningsvejledningen. Standardgarantien dækker ikke udskiftning eller isætning af
forbrugsvarer. Nye forbrugsvarer kan indkøbes, der hvor du har købt produktet.
9. Ansvarsbegrænsning
Fujitsus ansvar for aktuel skade, uanset hvilken, er begrænset til den pris, der er betalt for
produktet/erne, reparation eller udskiftning deraf. Fujitsu er i intet tilfælde ansvarlig for tabt
fortjeneste, tab af data eller tilfældig eller følgeskader eller tab eller ethvert andet krav. Fujitsu er
ikke ansvarlig for manglende overholdelse af forpligtelserne under disse garantibetingelser,
hvis dette skyldes omstændigheder, der ligger uden for Fujitsus rimelige kontrol, inklusive men
ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, terrorisme, sabotage, civilopstand, krig, strejke eller
afbrydelse af eller fejl på internettet. Fujitsu udelukker eller begrænser ikke sit ansvar i
forbindelse med død eller personskade som følge af Fujitsus uagtsomhed.
10. Geografisk dækning
Denne garanti gælder kun for produkter, der er leveret og placeret i Østrig, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Den irske
Republik, Sverige, Schweiz og Det forenede Kongerige (leveret af Fujitsu Europe Ltd.
gennem deres distributionskanaler). Dette udelukker udtrykkeligt alle øer, medmindre de
er direkte forbundet til vejnettet. Check venligst med din lokale Fujitsu repræsentant for
yderligere information. Fujitsu vil bestræbe sig på at udføre en reparation eller udskiftning
inden for rimelig tid og på det serviceniveau, der gælder garantiens karakter, men
garanterer ikke at kunne gøre det.
11. Geografiske begrænsninger
Geografiske begrænsninger kan gælde for serviceniveauer for Standardgaranti og
muligheden for Garantiopgraderinger med hurtigere svar/reparationstider. Check venligst
med din lokale Fujitsu Salgsrepræsentant, før du køber opgraderinger til
standardgarantien.
12. Forhandlergaranti
Ingen forhandler er autoriseret til at ændre de betingelser, der er fastsat i dette
dokument, " Standardgaranti Betingelser og vilkår". Enhver yderligere reklamationsret
eller garanti, der tilbydes af en forhandler, udover Garantiprogrammet, er pågældende
forhandlers ansvar alene.
Standardgaranti -Villkor
1. Allmänt
Våra produkter tillverkas med högkvalitetsdelar som överensstämmer med
Fujitsus publicerade specifikationer. De är i allt väsentligt fria från fel och fungerar
i enlighet med sina specifikationer. Fujitsu garanterar inte felfri eller oavbruten
användning av produkten.
2. Garantiperiod
Tillhandahållandet av garantiservice gäller under en 12-månadersperiod från
datumet för slutanvändarens ursprungliga köp av produkten, såvida inte
produktspecifika villkor eller en serviceuppgradering som del av Trygghets-
programmet har företräde före detta. Reparation eller utbyte av produkten
förlänger inte den ursprungliga garantiperioden.
3. Programvara
Programvara som distribueras av Fujitsu som del av produktpaketet garanteras
inte enligt denna garanti utan garanteras i programvarans slutanvändarlicensavtal.
Uppgifter om slutanvändarlicensavtalet finns på CD-ROM-skivan med
programvaran eller kan studeras under installation av sådan programvara.
4. Inköpsbevis och registrering av garanti
Fujitsu förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla garantin om bevis för inköpet
inte kan uppvisas. Kvittot eller fakturan med inköpsdatum, serienummer och
produktnummer utgör inköpsbevis. Fujitsu tillhandahåller en
garantiregistreringstjänst via Internet som gör det möjligt för användarna att
registrera sin produkt eller sina produkter. Om produkten inte registreras inom de
första 30 dagarna från inköpet kan inköpsbeviset krävas för att begära service
enligt denna garantis villkor.
Vänligen besök http://www.fel.fujitsu.com/assurance och skriv in din modell och
ditt serienummer för att registrera och få ditt garantibevis. På denna webbplats
anges även de alternativ för uppgraderade garantier som kan köpas från
leverantören av din Fujitsuprodukt. Om du väljer att utnyttja något av dessa
alternativ kommer du att kunna få ett ändrat garantibevis, där de utökade villkoren
för din garanti anges.
5. Garantiservicens omfattning
Garantiservice och teknisk support under garantiperioden tillhandahålls
kostnadsfritt av Fujitsu och/eller ombud godkända av Fujitsu som kan kontaktas
per telefon.
Standard garanti Betingelser & vilkår
1. Standardgaranti - Betingelser & Vilkår
Våre produkter er produsert av høykvalitets komponenter som er i samsvar med
spesifikasjonene publisert av Fujitsu. De er frie for materialfeil og oppfyller
kravene i henhold til deres spesifikasjoner. Fujitsu kan ikke, og garanterer ikke
feilfri eller uavbrutt drift av produktet.
2. Garantiperiode
Bestemmelsen om garanti skal gælde i en periode af 12 måneder fra datoen for
slutbrugerens oprindelige køb af produktet, medmindre dette afløses af særlige
betingelser for produktet eller af en service opgradering som del af
Forsikringsprogrammet. Reparation eller erstatning af produktet vil ikke forlænge
den oprindelige garantiperiode.
3. Software
Software leveret af Fujitsu som del af produktpakken er ikke garanteret under
nærværende garanti, men garanteres i Slutbrugerlicensaftalen (EULA) for
softwaren. Detaljer omkring EULA kan findes på den CDROM, der indeholder
softwaren, eller kan ses under installering af softwaren.
4. Bevis for Køb & og Registrering af Garanti
Fujitsu forbeholder sig ret til ikke at give garantien, hvis ikke der kan fremvises
købsbevis. Salgskvittering eller faktura, der viser købsdato, serienummer og
produktnummer, er bevis for købet. Fujitsu stiller online registrering af garanti til
rådighed for at gøre det muligt for brugere at registrere deres produkt(er). Hvis
produktet ikke er registreret i løbet af de første 30 dage efter købet, kan
købsbevis blive afkrævet, hvis der anmodes om en service ifølge denne garanti.
Besøg venligst http://www.fel.fujitsu.com/assurance og indtast model- og
serienummer for at registrere og få dit garantibevis. Denne site giver også
mulighed for opgradering af garantier, som kan købes hos forhandleren af dine
Fujitsu produkter. Hvis du vælger denne mulighed, kan du få et opdateret
Garantibevis, som angiver dine forbedrede garantibetingelser
5. Garantiservice rækkevidde
Garantiservice og teknisk support under garantiperioden vil blive leveret gratis af
Fujitsu og/eller Fujitsu godkendte agenturer, som kan kontaktes pr. telefon.
Hvis (a) garantiperioden er udløbet for produktet, eller (b) et tilfredsstillende
købsbevis, der viser, at produktet er inden for garantiperioden, ikke kan
fremskaffes, vil Fujitsus gældende servicetakster blive anvendt på enhver service,
der leveres Service leveret under denne garantis betingelser vil blive leveret af
1 / 1