Avent scd 470 Användarmanual

Kategori
Babytelefoner
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för


 6
 12
 18
 24
 31
 37
 43
 49
 55
 61
 67
 73
 79
 85

Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som
Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Philips AVENT strävar efter att utveckla ansvarsfulla, tillförlitliga produkter som ger föräldrar den
trygghet de behöver. Med den här babyvakten från Philips AVENT kan du ha kontakt med barnet
hela tiden. De två kanalerna minimerar störningar och garanterar säker mottagning i och runt
hemmet.

Babyenhet
Talknapp
Strömlampa
Sändningsindikator
Anslutning för liten kontakt
Mikrofon
Lock till batterifack
Knapp för kanalval
På/av-knapp
Adapter
Föräldraenhet
Adapter
Strömlampa
Anslutning för liten kontakt
På/av-knapp med volymkontroll
Högtalare
Lock till batterifack
Bälteshållare
Knapp för kanalval
Spärr på lock till batterifack

Läs användningsinstruktionerna noga innan du använder apparaten, och spara dem ifall du behöver
dem igen.

- Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska.

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptrarna till babyenheten och föräldraenheten
motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd endast de medföljande adaptrarna när du ansluter babyenheten och föräldraenheten till
elnätet.
- Adaptrarna innehåller en transformator. Skär inte av adaptrarna för att ersätta dem med andra
kontakter eftersom det leder till en farlig situation.
- Om adaptrarna är skadade ska du alltid byta ut dem mot adaptrar av originaltyp för att undvika
fara. Rätt modell hittar du i kapitlet Byten.
- Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Du får inte öppna andra delar av höljet än batterifacket på babyenheten och föräldraenheten. I
annat fall nns risk för elektriska stötar.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
 73
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Babyvakten har en räckvidd på 150 meter utomhus. Beroende på omgivningen och andra
störande faktorer kan den faktiska räckvidden bli kortare (se avsnittet Räckvidd i kapitlet
Använda apparaten).

- Använd och förvara apparaten vid en temperatur mellan 10 °C och 40°C.
- Utsätt inte babyenheten eller föräldraenheten för extrem kyla, värme eller för direkt solljus.
- Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en lt).
- Använd alltid ej laddningsbara batterier av rätt typ i baby-och föräldraenheterna.

- Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och
korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Den här apparaten från Philips AVENT uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den
säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som nns i dagsläget.


Du kan driva babyenheten från elnätet eller med ej laddningsbara batterier. Även om du avser att
ansluta enheten till elnätet rekommenderar vi att du sätter i ej laddningsbara batterier. På så sätt har
du en fungerande apparat i händelse av strömavbrott.

1 Sätt in kontakten i uttaget på babyenheten och anslut adaptern till ett vägguttag.
Strömlampan tänds.

Babyenheten drivs av fyra 1,5 V R6 AA-batterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du använder
Philips LR6 PowerLife-batterier.
Använd inte laddningsbara batterier då babyenheten inte har en laddningsfunktion.
Koppla ur babyenheten och se till att dina händer och enheten är torra när du sätter in de ej
laddningsbara batterierna.
1 Ta bort locket till batterifacket med en skruvmejsel (Bild 2).
2 Sätt i fyra ej laddningsbara batterier (Bild 3).
Obs! Se till att polerna + och - pekar åt rätt håll.
3 Sätt tillbaka locket och dra åt skruven.

Du kan driva föräldraenheten från elnätet eller med ej laddningsbara batterier. Även om du avser att
ansluta enheten till elnätet rekommenderar vi att du sätter i ej laddningsbara batterier. På så sätt har
du en fungerande apparat i händelse av strömavbrott.
74

1 Sätt in kontakten i uttaget på föräldraenheten och anslut adaptern till ett vägguttag.
Strömlampan tänds.

Föräldraenheten drivs av fyra 1,5 V R6 AA-batterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du
använder Philips LR6 PowerLife-batterier.
Använd inte laddningsbara batterier då föräldraenheten inte har en laddningsfunktion.
Koppla ur föräldraenheten och se till att dina händer och enheten är torra när du sätter in de ej
laddningsbara batterierna.
1 Tryck ned spärren på locket till batterifacket och ta bort det (Bild 4).
2 Sätt i fyra ej laddningsbara batterier.
Obs! Se till att polerna + och - pekar åt rätt håll.
3 Sätt tillbaka locket på batterifacket (Bild 5).
Obs! Om batterierna är helt tomma stängs föräldraenheten automatiskt av och förlorar kontakten med
babyenheten.

1 Slå på både baby- och föräldraenheten (Bild 6).
2 Vrid volymkontrollen för att sätta på föräldraenheten och ställ in volymen till önskad
nivå. (Bild 7)
3 Placera babyenheten minst en meter från barnet.
4 Placera föräldraenheten inom babyenhetens räckvidd. Se till att den är minst en meter från
babyenheten. Mer information om räckvidden nns i avsnittet Räckvidd nedan.
5 Ställ in baby- och föräldraenheterna på samma kanal.
Det tar 10 till 30 sekunder innan en anslutning har upprättats.
, Sändningsfrekvensen för kanal A är 40,695 MHz.
, Sändningsfrekvensen för kanal B är 40,675 MHz.
6 Baby- och föräldraenheterna är nu sammankopplade.

Babyvaktens räckvidd är 150 meter utomhus. Beroende på omgivningen och andra störande
faktorer kan den faktiska räckvidden bli kortare.
Torra material Materialtjocklek Sämre räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan
metall, ledningar eller bly)
< 30 cm 0–10 %
Tegel, plywood < 30 cm 5–35 %
Armerad betong < 30 cm 30–100 %
Metallgaller, bjälkar < 1 cm 90–100 %
Metall- eller aluminiumplattor < 1 cm 90–100 %
För våta och fuktiga material kan räckviddsförsämringen bli upp till 100 %.
 75


Du kan justera volymen på föräldraenheten så att den passar omgivningen.
1 Vrid på volymratten på föräldraenhetens högra sida tills önskad volym uppnåtts (Bild 8).
Obs! Om föräldraenheten drivs med batterier förbrukar den mer ström om du ställer in volymen på en
hög nivå.

Babyenheten har en talfunktion som gör att äldre barn kan prata via babyenheten till
föräldraenheten.
1 Stäng av babyenheten.
2 Slå på föräldraenheten. Välj en volymnivå på 4–5.
3 När barnet vill prata med dig behöver han/hon bara trycka på talknappen och prata i
mikrofonen.

Sänk aldrig ned föräldraenheten eller babyenheten i vatten och rengör dem aldrig under kranen.
Använd inte rengöringsspray eller ytande rengöringsmedel.
1 Koppla ur babyenheten och föräldraenheten om de är anslutna till elnätet.
2 Rengör föräldra- och babyenheterna med en fuktig trasa.
Se till att enheterna är torra innan du ansluter dem till elnätet.
3 Rengör adaptrarna med en fuktig trasa.

När du inte ska använda babyvakten under en längre tid tar du ur de ej laddningsbara batterierna ur
baby- och föräldraenheterna. Förvara babyenheten, föräldraenheten och adaptrarna på en sval och
torr plats.



Ersätt bara babyenhetens ej laddningsbara batterier med fyra 1,5 V R6 AA-batterier.
Obs! Vi rekommenderar att du använder ej laddningsbara batterier från Philips.

Ersätt adaptern till babyenheten endast med en adapter av originaltyp. Du kan beställa en ny adapter
från din återförsäljare eller ett Philips-serviceombud.
- TAD1-0900200E01 / SVH-005-090-020-A1 (endast EU/SGP)
- 9VD200 (endast AU/NZ)
76


Ersätt bara föräldraenhetens ej laddningsbara batterier med fyra 1,5 V R6 AA-batterier.
Obs! Vi rekommenderar att du använder ej laddningsbara batterier från Philips.

Ersätt adaptern till föräldraenheten endast med en adapter av originaltyp. Du kan beställa en ny
adapter från din återförsäljare eller ett Philips-serviceombud.
- TAD1-0900200E01 / SVH-005-090-020-A1 (endast EU/SGP)
- 9VD200 (endast AU/NZ)

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
ofciell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 9).
- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du
slänger apparaten eller lämnar in den vid en auktoriserad återvinningsstation. Lämna batterierna
vid en auktoriserad återvinningsstation för batterier (Bild 10).

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
AVENT-webbplatsen på  eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land
(du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte nns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Det här kapitlet innehåller de vanligaste frågorna om apparaten. Om du inte hittar svaret på din
fråga kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
Fråga Svar
Varför kan jag inte
upprätta en anslutning?
Enheterna kan vara inställda på olika kanaler. Ställ in båda enheterna på
samma kanal och vänta i 10–30 sekunder på att anslutningen ska
upprättas.
Babyenheten kan vara utom räckvidden för föräldraenheten eller så är
det för många väggar och/eller tak mellan enheterna. Prova olika platser
eller minska avståndet mellan de två enheterna.
Varför bryts
anslutningen då och
då?
Babyenheten kan vara utom räckvidden för föräldraenheten eller så är
det för många väggar och/eller tak mellan enheterna. Prova olika platser
eller minska avståndet mellan de två enheterna.
Varför hör jag brus
eller ett skrapande
ljud?
Det kan vara störningar från en annan apparat eller babyvakt. Byt till en
annan kanal för båda enheterna. Se till att båda enheterna är inställda på
samma kanal.
Föräldraenheten kan vara placerad för nära ett fönster så att den tar upp
signaler från andra apparater eller babyvakter. Flytta enheten bort från
fönstret.
 77
Fråga Svar
Babyenheten kan vara utom räckvidden för föräldraenheten eller så är
det för många väggar och/eller tak mellan enheterna. Prova olika platser
eller minska avståndet mellan de två enheterna.
Batterierna kan vara svaga. Kontrollera batterierna och byt ut dem om
det behövs.
Varför klarar inte
babyvakten den
angivna räckvidden på
150 meter?
Den angivna räckvidden på 150 meter gäller endast utomhus. Inomhus
begränsas räckvidden av antalet väggar och typ av väggar och/eller tak
mellan enheterna. Flytta på en eller båda enheterna för att optimera
räckvidden.
Vad händer om det
blir strömavbrott?
Om du använder enheterna med nätström utan att ha batterier i dem
förloras anslutningen om det blir strömavbrott. Om det nns batterier i
båda enheterna växlas de automatiskt till batteridrift om det blir
strömavbrott och anslutningen upprätthålls.
78
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Avent scd 470 Användarmanual

Kategori
Babytelefoner
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för